برچسب: انجمن اندازه شناسی ایران

۰

بازتعریف سیستم بین المللی یکاها

نام سیستم بین المللی یکاها SI در یازدهمین مجمع عمومی اوزان و مقیاسها CGPM در سال 1339 در مورد 6 یکای کیلوگرم، ثانیه، متر، آمپر، کلوین، کاندلا مورد پذیرش قرار گرفت و طی 59 سال با توجه به...